TÈCNIQUES DE DEBAT A L’AULA

asamblea-15M-dibujo

Dibujo de: Toma la plaza, 15m…que nos cambió a todas

[CAT] [CAST, más abajito]

A les classes de 3r d’ESO ens encanta discutir de tot. A mi també, així que aquest curs he pensat afavorir molt aquest aspecte tan natural en aquesta etapa de l’adolescència. Abans, però, voldria esmentar l’exemple d’Anglaterra, on he treballat un temps a una escola. Allà discuteixen continuament de tot des de ben petits. Recordo una classe del primer cicle de primària on els i les alumnes havien de defensar davant dels companys la utilitat d’una forquilla. Així van avançant i de fet, pràcticament tota el temps de classe dels nivells de Batxillerat se la passen així.

Per una altra banda, m’he passat molts anys en projectes col·lectius i allà és on jo he aprés el valor del pensament col·lectiu i les formes per fer del pensament col·lectiu una eina d’apoderament. Jo ho he aprés doncs al carrer i no a l’escola. Ara que sóc profe, penso: per què no fer de l’escola un altre espai de reflexió entre totes i solucions comuns i arribar al carrer o allà on sigui amb eines? Quina competència tan bàsica i malauradament tan escasa a les aules.

Però no em posaré en això que aquí no toca, aquest és un espai per a compartir recursos. De dinàmiques d’entrenament en el debat i pensament col·lectiu, n’hi ha moltíssimes, així que de moment vaig posant les que he fet enguany i poc a poc anirem afegint.

Som-hi!

UN BON ARGUMENTARI: EL RING

Aquesta dinàmica se’ns ha acudit avui mateix. Teníem una missió i era trobar arguments a favor i en contra de les energies renovables (aquí, poseu allò que volgueu) i després arribar a un consens per enviar un missatge als habitants de la Terra. Com trobar arguments? Fem un ring. Cada grup ha d’aportar el nombre d’arguments a favor i en contra igual al seu nombre de membres. Un grup de 5 persones? Doncs 5 arguments a favor i 5 arguments en contra. La dinàmica funciona així: deixem als grups preparar-se i mentrestant, fem una graella a la pissarra amb el nom dels equips a la fila d’adalt i dues entrades a l’altre eix: a favor i en contra. Passat un temps, cridem al ring a un membre de cada equip que ens ha de dir un argument a favor. Si es repeteix l’argument, queda eliminat. Si l’argument és sòlid, suma un punt a la graella. Un cop tots els participants ho han fet, cridem a uns altres al ring i fem el mateix, i així successivament. Un cop tenim un bon argumentari, ja podem passar a la fase d’arribar al consens, però això ja és una altra història.

UN RERE L’ALTRE: EL DEBAT DE LES ESTACIONS

Aquesta dinàmica té un objectiu diferent i ha sorgit com a resposta improvisada i desesperada per a una classe xerraire. Com sabeu, molts grups tenen dificultats en establir debats basats en opinions raonades per protagonisme excessiu d’un grup d’estudiants, per manca de respecte al torn de paraula, perquè no escolten altres opinions, etc. Així, el nostre objectiu amb questa dinàmica és entrenar-nos en dur a terme debats respectant el torn de paraula i integrar totes les opinions.

L’estructura és molt senzilla: consisteix en proposar un debat sobre per exemple, quina és la millor estació de l’any. Així, farem diferents grups i cada grup defensarà una estació. Cada vegada que un membre del grup intervingui sumarà un punt…però resulta que tenim normes:

a) No es pot aixecar la mà per parlar. De fet, la persona que ho faci rep un punt negatiu per al seu grup.

b) No pots “trepitjar” a ningú en la seva intervenció. Qui intervingui quan algú ja ha començat a parlar, rebrà un altre punt negatiu. Si dues persones comencen a parlar exactament al mateix moment, amdues reben puntuació  negativa.

c) No es pot parlar dues vegades consecutives. Qui ho faci, rebrà un punt negatiu.

d) Tots els membres del grup han de parlar un cop hem acabat el debat per poder sumar puntuació.

Un dels aspectes més interessants d’aquesta dinàmica és la formació dels grups. Un dels objectius d’aquesta dinàmica és que els nanos prenguin consciència de que en determinats grups hi ha persones que abusen de la seva posició de poder per a participar i impedeixen la participació d’altres. Així, si agrupem a persones que tendeixen a participar sense respectar el torn, podrem visualitzar fàcilment a través de la puntuació com aquesta actitud afecta al grup negativament, donat que cada participació consecutiva o cada intervenció que trepitja una altra, resta puntuació.

Us asseguro que aquesta dinàmica fa reflexionar a molts nanos i multiplica l’atenció…i és divertida, és clar.

EM POSICIONO: EL TERMÒMETRE

Aquesta dinàmica és molt coneguda i al menys jo la faig cada any perquè és molt divertida i fa del debat una eina de moviment. L’objectiu de la dinàmica del termòmetre té com a objectiu ser conscient de quina és la pròpia posició sobre un tema i afavorir la participació. Aquest any (i un altre anterior) l’hem fet sobre el món del treball a 3r de l’ESO. Com ho fem? Podem fer moure a tota la classe o només a un grup. Els hi comuniquem que hi ha un termòmetre imaginari al terre: un dels extrems del termòmetre voldrà dir que estem molt d’acord, l’altre extrem voldrà dir que estem molt en desacord i entre ells, totes les posicions intermitges. En aquest cas, les preguntes que he plantejat són les següents: a) és possible ser pobre amb un salari?, b) triem la nostra feina?, c) la feina que tenim, depen del nostre esforç?, d) el treball dignifica?, e) és possible una societat sense treball assalariat, etc. Òbviament, ho podeu modificar fins a l’infinit…i sempre és molt gratificant per a totes.

Espero que sigui útil! Ben aviat, més!

***************************

¡Ay, cómo les gusta hablar a las class 3º de ESO! Pues qué suerte, a mi también, así que este curso he pensado en favorecer mucho este aspecto tan natural en esta etapa de la adolescencia. Antes de hablar de ello, me gustaría mencionar el ejemplo de Inglaterra, donde he estado trabajando en una escuela durante un tiempo. Allí discuten continuamente de todo desde chiquitos. Recuerdo especialmente una clase del primer ciclo de primaria donde los y las peques tenía que defender ante su grupo la utilidad de un tenedor. Increíble, encontraban argumentos mucho más sólidos que los de un adulto! De esta manera van avanzando y de hecho, prácticamente todas las clases del nivel de Bachillerato se dedican a debatir causas y consecuencias.

Por otro lado, me di cuenta hace poco que si le doy importancia a los procesos de pensamiento colectivo es porque los he aprendido de manera vivencial, en la calle y en todo tipo de proyectos comunes. Fue en esos espacios donde aprendí el valor del pensamiento colectivo y las formas de construirlo como forma de empoderamiento. Y con ese aprendizaje te llevas en la mochila un aprendizaje de la empatía, de la escucha y…amigas. Yo lo aprendí en la calle, como decía, y no en la escuela. Ahora que soy profe me ronda siempre en la cabeza: ¿por qué no hacemos de la escuela otro espacio de reflexión entre todas y de soluciones comunes, y llegar así a la calle o allá donde vayamos con esas herramientas? Ay, qué competencia tan básica y sin embargo, tan escasa en las aulas.

Pero no hablaré de ello porque éste es un espacio para compartir recursos y cosas bonitas. Tenemos un montón de dinámicas de entrenamiento para el debate y el pensamiento colectivo, así que de momento contaré tres que he hecho este año con diferentes objetivos e iremos añadiendo más poco a poco. ¡Vamos allá!

UN BUEN ARGUMENTARIO: EL RING

Esta dinámica se nos ha ocurrido hoy mismo. Teníamos una misión en nuestra clase gamificada: encontrar argumentos a favor y en contra de las energías renovables para llegar después a un consenso para enviar un mensaje a los habitantes de la Tierra…pero, ¿cómo encontrar argumentos? Pues con un ring.

El ring consiste en que cada grupo debe aportar el número de argumentos a favor y en contra igual al número de miembros de su equipo. ¿Un grupo de 5 personas? Pues tienen que pensar 5 argumentos a favor y 5 argumentos en contra. La dinámica funciona así: dejamos que los grupos preparen su argumentario y mientras tanto, elaboramos una matriz en la pizarra con el nombre de los equipos y con dos entradas: argumentos a favor y argumentos en contra. Pasado un tiempo, llamamos al ring. En este momento, es importante crear el espacio necesario enfrente o en el centro del aula. Es entonces cuando un miembro de cada equipo debe salir al ring (digo obviedades, pero si tenemos 5 equipos, pues tendremos en círculo en el ring a un miembro de cada uno de los 5 equipos). Una vez están todas, cada miembro nos tiene que decir un argumento a favor del tema propuesto. Si el argumento es sólido, les sumamos un punto en la matriz en la fila de argumentos a favor. Si el argumento se repite en esa ronda o en otras o no es sólido, este miembro es eliminado del ring y no suma puntos. Una vez todos los participantes han dicho su argumento, vuelven a su grupo y llamamos a otras personas al ring y así sucesivamente. Conseguiremos al final un gran argumentario y una vez hecho, podremos pasar entonces a la fase de encontrar un consenso acerca del tema…pero eso ya es otra historia.

UNO TRAS OTRO: EL DEBATE DE LES ESTACIONS

Esta dinámica tiene un objetivo diferente a la anterior y surgió como respuesta improvisada y desesperada para una clase de 3º de ESO. Como sabéis, muchos grupos tienen dificultades para establecer debates basados en opiniones razonadas por protagonismo excesivo de un grupo, por falta de respeto por el turno de palabra, porque no se escuchan unas a otras,e tc. Así que nuestro objetivo con esta dinámica es entrenarnos en llevar a cabo debates respetando el turno de palabra e integrar todas las opiniones.

La estructura es muy sencilla: consiste en proponer un debate sobre, por ejemplo, cuál es la mejor estación del año. Para ello, se agrupará al grupo en 4 subgrupos y cada uno de ellos defenderá una estación. Cada vez que un grupo intervenga se sumará un punto a su posición y ganará el grupo que mayor puntuación obtenga en el debate. Pero todas las dinámicas tienen reglas y éstas son las siguientes:

a) No se puede levantar la mano para hablar. De hecho, la persona que lo haga, recibirá un punto negativo que se restará a la puntuación de su grupo.
b) No se pueden pisar en las intervenciones. Quien intervenga cuando alguien ya está hablando recibirá un punto negativo que se restará a la puntuación de su grupo. Si las personas hablan exactamente a la vez, ambos representantes recibirán un punto negativo.
c) No se puede hablar dos veces seguidas. Quien lo haga, recibirá un punto negativo para su grupo.

d) Todos los miembros del grupo deben haber participado al menos una vez en el debate. Si no es así, no podrá sumar sus puntos.

Una de las cosas más interesantes en esta dinámica es la formación de los grupos. Uno de los objetivos es este debate es que los chavales tomen conciencia de que en determinados grupos hay personas que abusan de su posición para participar, con lo que impiden a otros la participación. Así, si se agrupa a personas que tienden a participar mucho sin respetar el turno, podremos visualizar fácilmente a través de la puntuación cómo esta actitud afecta al grupo negativamente, pues cada participación consecutiva y cada intervención que pise a otra, resta puntuación.
Os aseguro que esta dinámica es muy reveladora…y divertida, claro.

ME POSICIONO: EL TERMÓMETRO

Esta dinámica es muy conocida y yo la he practicado muchísimo porque es divertida y hace del debate una herramienta que incorpora algo muy ausente en las aulas: el movimiento. El objetivo de la dinámica es ser consciente de cuál es la propia posición sobre un tema y favorecer también la participación.

Este año (y otros anteriores) la hemos practicado sobre el tema del trabajo con un grupo de 3ª de ESO. Para llevarla a cabo, la podemos practicar con toda la clase o bien con un grupo. Les decimos que hay un termómetro o una línea imaginaria en el suelo del aula donde un extremo es la posición “muy de acuerdo” y el otro extremo la posición “nada de acuerdo”, dejando el espacio entre un extremo y otro como el de las posiciones moderadas en ambos sentidos. Una vez colocados en el espacio, lo que hacemos es  lanzar al aire afirmaciones o preguntas relacionadas con el mundo del trabajo. Nuestras preguntas han sido del tipo: a) trabajo y crisis: ¿Es posible ser pobre con un salario?, b) ¿eligen las personas su trabajo?, c) el trabajo que desempeña una persona, ¿depende de su esfuerzo?, d)  el trabajo como definitorio del ser humano: ¿El trabajo dignifica?, e) otros mundos posibles: ¿Es posible una sociedad sin trabajo asalariado?, etc. Obviamente, esta dinámica se puede modificar hasta el infinito…y siempre es gratificante para todas.

¡Espero que sean útiles!

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s